Back

Pandit Jawaharlal Nehru, Ravishankar Shukla and Bajaj family at Bajajwadi, Wardha.